Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oznacza to usługę polegającą na rzetelnym, bezbłędnym i bieżącym  prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem najwyższej staranności, obejmującym w szczególności:

  1. Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej.
  2. Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego.
  3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
  4. Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników.
  5. Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych, zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów księgowych.
  6. Przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, uprawnionym. podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa.
  7. Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych  w oparciu o sprawozdawczość finansową.
  8. Prowadzenie rozliczeń wynikających ze specyfiki przedsiębiorstwa oraz profilu jego działalności.
  9. Przygotowanie we współpracy ze zleceniodawcą aktualizacji zakładowego planu kont spełniającego wymogi ustawy o rachunkowości.
  10. Bieżące informowanie zleceniodawcy o zmianach przepisów prawa, które mogą wpływać na obowiązki przedsiębiorcy.

Napisz do nas